Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thuỷ phân 51,3 gam mantozơ trong môi trường axit với hiệu su

Thuỷ phân 51,3 gam mantozơ trong môi trường axit với hiệu su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thuỷ phân 51,3 gam mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng đạt 80% thu được hỗn hợp X. Trung hoà X bằng NaOH thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh ra m gam Ag. Giá trị của m là

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n mantozơ = 51,3: 342 = 0,15 mol

Mantozơ →   2 glucozơ

0,15. 0,8         0,24

=> n mantozơ = 0,03 mol

=> ∑ n Ag = 2n glucozơ + 2n mantozơ  = 0,24. 2 + 0,03. 2 = 0,54 mol

m Ag = 0,54. 108 = 58,32 gam

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn