Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân 684 gam saccarozơ trong môi trường axit với h

Thủy phân 684 gam saccarozơ trong môi trường axit với h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân 68,4 gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 92%, sau phản ứng thu được dung dịch chứa m gam glucozơ. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phản ứng thủy phân:


C12H22O11 + H2O (xrightarrow{{{H^ + }}}) C6H12O6 + C6H12O6


                                          glucozơ     fructozơ


Tính nC12H22O11 ⟹ nglucozơ LT ⟹ nglucozơ TT = nglucozơ LT . H% ⟹ mglucozơ TT.

Giải chi tiết:

Phản ứng thủy phân:

C12H22O11 + H2O (xrightarrow{{{H^ + }}}) C6H12O6 + C6H12O6

                                          glucozơ     fructozơ

nC12H22O11 = 68,4/342 = 0,2 mol.

Theo PTHH: nglucozơ LT = nC12H22O11 = 0,2 mol

⟹  nglucozơ TT = nglucozơ LT . H% = 0,2.92% = 0,184 mol

⟹ mglucozơ TT = 0,184.180 = 33,12 gam.

Đáp án A

Ý kiến của bạn