Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tá

Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tử C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Este E là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Este E là CH3COOC2H5 (etyl axetat).

            CH3COOC2H5 (E) + H2O (overset {{H^ + },{t^o}} leftrightarrows ) CH3COOH (Y) + C2H5OH (X)

            C2H5OH (X) + O2 (xrightarrow{{men,giam}}) CH3COOH (Y) + H2O

Chọn A.

Ý kiến của bạn