Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thủy phân hết một lượng pentapeptit T thu được 32,88 gam Ala

Thủy phân hết một lượng pentapeptit T thu được 32,88 gam Ala

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hết một lượng pentapeptit T thu được 32,88 gam Ala-Gly-Ala-Gly; 10,85 gam Ala-Gly-Ala; 16,24 gam Ala-Gly-Gly; 26,28 gam Ala-Gly; 8,9 gam Alanin; còn lại là Glyxin và Gly-Gly với tỉ lệ mol tương ứng là 1:10. Tổng khối lượng Gly-Gly và Glyxin trong hỗn hợp sản phẩm là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Căn cứ vào sản phẩm, ta thấy pentapeptit được cấu tạo từ alanin và glyxin.  Thuỷ phân pentapeptit, thu được một tetrapeptit là Ala−Gly−Ala−Gly và một chất có hai Gly liên tiếp là Ala–Gly–Gly.  Vậy pentapeptit ban đầu là: Ala−Gly−Ala−Gly–Gly  Số mol từng sản phẩm:  32,88 gam Ala–Gly–Ala–Gly: 0,12 mol  10,85 gam Ala–Gly–Ala: 0,05 mol  16,24 gam Ala–Gly–Gly: 0,08 mol  26,28 gam Ala–Gly: 0,18 mol  8,9 gam alanin: 0,1 mol  Gly–Gly: 5x mol  Glyxin: 4x mol  Nếu thuỷ phân hoàn toàn thành aminoaxit thì số mol mỗi chất là:  n(alanin) = 0,12.2 + 0,05.2 + 0,08 + 0,18 + 0,1 = 0,7  n(glyxin) = 0,12.2 + 0,05 + 0,08.2 + 0,18 + 5x.2 + 4x = 0,63 + 14x  Do pentapeptit cấu tạo từ 2 alanin và 3 glyxin nên số mol phải theo tỉ lệ đó.  n(alanin)/n(glyxin) = (0,63 + 14x)/0,7 = 3/2  ⇒ x = 0,03(mol)  m = 132.5.0,03 + 75.4.0,03 = 28,8(g)

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn