Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thủy phân hoàn toàn 8,9 gam tristearin bằng dung dịch NaOH d

Thủy phân hoàn toàn 8,9 gam tristearin bằng dung dịch NaOH d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn 8,9 gam tristearin bằng dung dịch NaOH dư thì thu được m gam muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH -> 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

0,01 mol     ->                                0,03 mol

=> mmuối = 9,18g

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn