Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung dịch

Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối (gồm natri stearat; natri panmitat và C17HyCOONa). Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần 1,55 mol O2, thu được H2O và 1,1 mol CO2. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

X là trieste được tạo bởi glixerol, axit stearic C17H35COOH, axit panmitic C15H31COOH và C17HyCOONa.


⟹ Số C(X) và số O(X).


* X + O2 → CO2 + H2O.


Bảo toàn nguyên tố C, O ⟹ nX và nH2O.


Bảo toàn khối lượng ⟹ a.


* X + 3NaOH → muối + C3H5(OH)3


Ta có nNaOH = 3nX và nglixerol = nX.


Bảo toàn khối lượng ⟹ m.

Giải chi tiết:

X là trieste được tạo bởi glixerol C3H5(OH)3, axit stearic C17H35COOH, axit panmitic C15H31COOH và C17HyCOONa.

⟹ Số C(X) = 3 + 18 + 16 + 18 = 55 và số O(X) = 6.

* X + O2 → CO2 + H2O.

BTNT C ⟹ 55.nX = nCO2 ⟹ nX = 1,1/55 = 0,02 mol.

BTNT O ⟹ 6nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O ⟹ nH2O = 1,02 mol.

BTKL ⟹ a = mX = mCO2 + mH2O – mO2 = 17,16 gam.

* X + 3NaOH → muối + C3H5(OH)3

Ta có nNaOH = 3nX = 0,06 mol và nglixerol = nX = 0,02 mol.

BTKL ⟹ m = mmuối = mX + mNaOH – mglixerol = 17,72 gam.

Chọn D.

Ý kiến của bạn