Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X trong dung dịch

Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X trong dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X trong dung dịch NaOH. Sau phản ứng thu được glixerol; 15,2 gam natri oleat và 30,6 gam natri stearat. Phân tử khối của X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Tính số mol mỗi muối. Lưu ý: Natri oleat là C17H33COONa và natri stearat là C17H35COONa.


⟹ Tỉ lệ giữa 2 gốc C17H35COO- và C17H33COO- trong phân tử của X.


⟹ Công thức cấu tạo của X ⟹ MX.

Giải chi tiết:

nnatri oleat (C17H33COONa) = 15,2/304 = 0,05 mol

nnatri stearat (C17H35COONa) = 30,6/306 = 0,1 mol

⟹ nC17H33COONa = nC17H35COONa = 0,05 : 0,1 = 1 : 2.

⟹ Trong phân tử của X có chứa 1 gốc C17H33COO- và 2 gốc C17H35COO-

⟹ Công thức cấu tạo của X là (C17H33COO)(C17H35COO)2C3H5

⟹ MX = 888 g/mol.

Chọn B.

Ý kiến của bạn