Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân hoàn toàn m gam tristearin bằng dung dịch NaO

Thủy phân hoàn toàn m gam tristearin bằng dung dịch NaO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn m gam tristearin bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 9,2 gam glixerol. Giá trị của m bằng bao nhiêu?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH: (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH →  3C17H35COONa + C3H5(OH)3


Dựa vào PTHH ⟹ ntristearin ⟹ m.

Giải chi tiết:

nC3H5(OH)3 = 9,2/92 = 0,1 (mol)

PTHH: (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH →  3C17H35COONa + C3H5(OH)3

Theo PTHH ⟹ ntristearin = nC3H5(OH)3 = 0,1 (mol)

Vậy m = 0,1.890 = 89 gam.

Chọn A.

Ý kiến của bạn