Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân tripanmitin trong môi trường axit thu được C1

Thủy phân tripanmitin trong môi trường axit thu được C1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân tripanmitin trong môi trường axit thu được


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tripanmitin là (C15H31COO)3C3H5.

Giải chi tiết:

Tripanmitin là (C15H31COO)3C3H5.

(C15H31COO)3C3H5 + 3H2O (overset {{H^ + },{t^o}} leftrightarrows ) 3C15H31COOH + C3H5(OH)3

⟹ Thu được C15H31COOH và glixerol.

Đáp án A

Ý kiến của bạn