Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân tristearin trong dung dịch NaOH thu được glix

Thủy phân tristearin trong dung dịch NaOH thu được glix

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân tristearin trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức của X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Ghi nhớ công thức một số chất béo thường gặp:


+ Tristearin: (C17H35COO)3C3H5


+ Triolein: (C17H33COO)3C3H5


+ Trilinolein: (C17H31COO)3C3H5


+ Tripanmitin: (C15H31COO)3C3H5

Giải chi tiết:

Tristearin là (C17H35COO)3C3H5.

Phản ứng thủy phân tristearin trong dd NaOH:

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH (xrightarrow{{{t^o}}}) 3C17H35COONa (X) + C3H5(OH)3

Chọn C.

Ý kiến của bạn