Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tỉ số doanh thu bán hàng năm 2004 và năm 2008 là  087 0

Tỉ số doanh thu bán hàng năm 2004 và năm 2008 là  087 0

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tỉ số doanh thu bán hàng năm 2004 và năm 2008 là: 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tỉ số của A và B được tính bởi công thức: (A:B = frac{A}{B}).

Giải chi tiết:

Doanh thu bán hàng (triệu đồng):

Năm 2004: 7510

Năm 2008: 8500

Tỉ số doanh thu bán hàng năm 2004 và năm 2008 là: (frac{{7510}}{{8500}} approx 0,88).

Chọn C.

Ý kiến của bạn