Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = d3x + 1x - 1 là   

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = d3x + 1x - 1 là   

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (y = dfrac{{3x + 1}}{{x - 1}}) là:      


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đường thẳng (y = b) được gọi là TCN của đồ thị hàm số (y = fleft( x right)) ( Leftrightarrow mathop {lim }limits_{x to infty } fleft( x right) = b.)

Giải chi tiết:

Ta có: (mathop {lim }limits_{x to  + infty } y = mathop {lim }limits_{x to  + infty } dfrac{{3x + 1}}{{x - 1}} = 3) và (mathop {lim }limits_{x to  - infty } y = mathop {lim }limits_{x to  - infty } dfrac{{3x + 1}}{{x - 1}} = 3) nên (y = 3) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Chọn B.

Ý kiến của bạn