Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tiến hành các thí nghiệm sau: 1.  Cho dung dịch Ba(OH)

Tiến hành các thí nghiệm sau: 1.  Cho dung dịch Ba(OH)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành các thí nghiệm sau:

1.  Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Cr2(SO4)3.

2.  Sục khí CO2 dư vào dung dịch Na[Al(OH)4] hoặc NaAlO2.

3.  Cho dung dịch NaF vào dung dịch AgNO3.

4.  Sục khí NH3 dư vào dung dịch CuCl2.

5.  Cho Na2SiO3 vào dung dịch HCl   

6.  Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.

 Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) BaSO4

(2) Al(OH)3

(5) H2SiO3

(6) S

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn