Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch Ba(OH)

Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch Ba(OH)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch NaHCO3

(2) Cho dung dịch Al2(SO4)3 tới dư vào dung dịch NaAlO2

(3) Sục khí CH3NH2 tới dư vào dung dịch FeCl3.                                          

 (4) Sục khí propilen vào dung dịch KMnO4.

 (5) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3.  

 (6) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AgNO3.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phản ứng tạo được kết tủa là:

Ba(OH)2  + NaHCO3  -> BaCO3 (kết tủa )  + NaOH  + H2O

Al2(SO4)  +  6NaAlO2   + 12H2O  -> 8Al(OH)3 ( kết tủa ) + 3Na2SO4

3CH3NH2  + FeCl3  + 3H2O -> Fe(OH)3 ( kết tủa )  + 3CH3NH3Cl

3CH3-CH=CH2  + 2KMnO4  + 4H2O  -> 3CH3-CH(OH)-CH2OH  + 2MnO2 (kết tủa ) + 2KOH

CO2  + Na2SiO3   + H2O  -> Na2CO3   + H2SiO3 ( kết tủa )

AgNO3  + 3NH3  + H2O  -> [Ag(NH3)2]OH + NH4NO3

=> Có tổng cộng 5 phản ứng tạo kết tủa.

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn