Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4<

Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl (hiệu suất 100%, điện cực trơ, màng ngăn xốp), đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân, thu được dung dịch X và 6,72 lít khí (đktc) ở anot. Dung dịch X hòa tan tối đa 20,4 gam Al2O3. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Catot :

Cu2+ + 2e -> Cu

2H2O + 2e -> 2OH- + H2

Anot :

2Cl- -> Cl2 + 2e

2H2O -> 4H+ + O2 + 4e

+) Nếu H+ dư => Catot nước chưa bị điện phân

 nH+ = 6nAl2O3 = 1,2 mol => nO2 = 0,3 mol

=> nCl2 = 0 Vô lý

+) Nếu OH- dư => Anot chưa điện phân nước

=> nOH = 2nAl2O3 = 0,4 mol => nH2 = 0,2 mol

Có nCl2 = 0,3 mol

Có : ne = 2nCl2 = 2nH2 + 2nCu => nCuSO4 = 0,1 mol

=> m = 51,1g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn