Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiếng “ước gồm những bộ phận cấu tạo nào Chỉ có vần và

Tiếng “ước gồm những bộ phận cấu tạo nào Chỉ có vần và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiếng “ước” gồm những bộ phận cấu tạo nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài Cấu tạo của tiếng

Giải chi tiết:

Cấu tạo của tiếng “Ước” gồm hai phần:

- Vần: ươc

- Thanh sắc

Phương án đúng: A. Chỉ có vần và thanh.

Chọn A.

Ý kiến của bạn