Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiếp tuyến của (C) tại B cắt các đường thẳng DO,DA lần lượt

Tiếp tuyến của (C) tại B cắt các đường thẳng DO,DA lần lượt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiếp tuyến của (C) tại B cắt các đường thẳng DO,DA lần lượt tại M, N.Tính frac{MN}{MD}


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có: 

=> 

 OAD  cân tại O (OA=OD=R) có:  =>  OAD đều.

=> AD=OD =R, 

Ta có: AO vuông góc với OB, MN vuông góc với OB => AO//MN

=> 

 DMN có 

Do đó  DMN  đều => MN=MD=DN

Vậy 

Ý kiến của bạn