Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp biết tổng 3 tích của từng cặp số

Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp biết tổng 3 tích của từng cặp số

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp biết tổng 3 tích của từng cặp số khác nhau của chúng là 1727.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp là x-a, x, x+1 ( x  N*)

Theo đầu bài ta có: x(x-1) + (x-1)(x+1) + x(x+1) = 1727

x2–x + x2– 1 + x2 + x = 1727

x2 = 576 x= 24.

Vậy 3 số tự nhiên liên tiếp cần tìm là 23;24;25.

 

Ý kiến của bạn