Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y =  - mx + 2m

Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y =  - mx + 2m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm các giá trị của tham số (m) để hàm số (y =  - mx + 2m + 3 + x) đồng biến trên (mathbb{R})


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hàm số (y = ax + b) đồng biến trên (mathbb{R} Leftrightarrow a > 0) .

Giải chi tiết:

Hàm số (y =  - mx + 2m + 3 + x) ( = left( {1 - m} right)x + 2m + 3) đồng biến trên (mathbb{R}) ( Leftrightarrow 1 - m > 0 Leftrightarrow m < 1)

Chọn A.

Ý kiến của bạn