Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm các giá trị nguyên của x để P < 0 .

Tìm các giá trị nguyên của x để P < 0 .

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm các giá trị nguyên của x để P < 0 .


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

P < 0 ⇔ √x – 2 0) ⇔√x < 2 ⇔ x < 4.

Vậy các giá trị nguyên của x cần tìm là x ∈{0, 1, 2, 3}

Ý kiến của bạn