Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm chu kì của hàm số y = cos 2x + sin dx2 T = 4pi T =

Tìm chu kì của hàm số y = cos 2x + sin dx2 T = 4pi T =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm chu kì của hàm số (y = cos 2x + sin dfrac{x}{2}).


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Tìm chu kì của từng hàm thành phần.


- Chu kì hàm tổng bằng BCNN của các chu kì hàm thành phần.

Giải chi tiết:

Hàm số (y = cos 2x) tuần hoàn với chu kì ({T_1} = dfrac{{2pi }}{2} = pi ).

Hàm số (y = sin dfrac{x}{2}) tuần hoàn với chu kì ({T_2} = dfrac{{2pi }}{{dfrac{1}{2}}} = 4pi ).

Vậy hàm số (y = cos 2x + sin dfrac{x}{2}) tuần hoàn với chu kì (T = BCNNleft( {{T_1};{T_2}} right) = 4pi ).

Chọn A.

Ý kiến của bạn