Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm đạo hàm của hàm số y = log ^2x y = 2log x y = d2log

Tìm đạo hàm của hàm số y = log ^2x y = 2log x y = d2log

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm đạo hàm của hàm số (y = {log ^2}x).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức đạo hàm (left( {{{log }_a}x} right)' = dfrac{1}{{xln a}}) và (left( {{u^n}} right)' = n{u^{n - 1}}.u').

Giải chi tiết:

(left( {{{log }^2}x} right)' = 2log x.left( {log x} right)' = 2log x.dfrac{1}{{xln 10}} = dfrac{{2log x}}{{xln 10}}).

Chọn D.

Ý kiến của bạn