Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm giá trị của A biết | x | = 2 A = 1 A = -1 A = 0 A =

Tìm giá trị của A biết | x | = 2 A = 1 A = -1 A = 0 A =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm giá trị của (A) biết (left| x right| = 2)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Từ giả thiết (left| x right| = 2) ta được 2 giá trị của (x). Thay giá trị của (x) thỏa mãn điều kiện xác định vào (A) để tính

Giải chi tiết:

(left| x right| = 2 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 2,,,left( {ktm} right)\x =  - 2,,left( {tm} right)end{array} right.)

Với (x =  - 2 Rightarrow A = dfrac{{ - left( { - 2} right) - 2}}{{ - 2 - 2}} = dfrac{{2 - 2}}{{ - 4}} = dfrac{0}{{ - 4}} = 0)

Vậy (A = 0)

Chọn C.

Ý kiến của bạn