Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm giá trị của y thỏa mãn: A√y = 2√y – 3 -

Tìm giá trị của y thỏa mãn: A√y = 2√y – 3 -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm giá trị của y thỏa mãn: A√y = 2√y – 3 - sqrt{y-4}.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A√y = 2√y – 3 –

⇔  √y = 6√y – 3 –

(√y)2 - 2√y + 1 - 2√y + 3 = -

(√y)2 - 4√y + 4 = -

(√y – 2)2   = -         

Ta có (√y – 2)2 ≥ 0 với ∀y ∈ TXĐ. Dấu “=” xảy ra khi √y – 2 = 0 ⇔ y = 4

 

≤ 0 với ∀y ∈ TXĐ. Dấu “=” xảy ra khi y – 4 = 0 ⇔ y = 4.

Vậy (√y – 2)2   = - ⇔ ()2 = -   = 0 ⇔ y = 4 (nhận)

Vậy giá trị y cần tìm là y = 4.

 

Ý kiến của bạn