Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A =  - | 64 x + 3 |

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A =  - | 64 x + 3 |

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức (A =  - left| {sqrt {64} x + 3} right| - left| {frac{4}{3},y - 12} right| + 109)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng (left| A right| ge 0 Rightarrow  - left| A right| le 0) với mọi (A).

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}A =  - left| {sqrt {64} x + 3} right| - left| {frac{4}{3},y - 12} right| + 109\A le ,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,, - ,,,,,0,,,,,,,,,,,,,, + ,109\A le ,,,,,,109end{array})

Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức (A) là (A = 109) khi (sqrt {64} x + 3 = 0) và (frac{4}{3}y - 12 = 0)  hay (x = frac{{ - 3}}{8}) và (y = 9).

Chọn B

Ý kiến của bạn