Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số y = d13x^3 - m

Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số y = d13x^3 - m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số (y = dfrac{1}{3}{x^3} - m{x^2} + left( {{m^2} - 4} right)x + 3)đạt cực trị tại (x = 3):


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn A.

Ý kiến của bạn