Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm hàm số F x không là nguyên hàm của hàm số f x = s

Tìm hàm số F x không là nguyên hàm của hàm số f x = s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm hàm số (Fleft( x right)) không là nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = sin 2x)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn D.

Ý kiến của bạn