Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm lỗi sai trong câu và sửa lại cho đúnga Tuy gương có

Tìm lỗi sai trong câu và sửa lại cho đúnga Tuy gương có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm lỗi sai trong câu và sửa lại cho đúng.

a. Tuy gương có tan xương nát thịt thì vẫn cứ còn nguyên tấm lòng ngay thẳng như từ lúc mẹ cha sinh ra nó.

b. Em tôi thích học Toán và tôi không thích.

c. Tuy lỡ mất chuyến xe nhưng chị ấy đã đến muộn.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Giải chi tiết:

a. Thay từ “tuy” bằng từ “dù”.

b. Thay từ “và” bằng từ “còn”.

e. Dùng sai quan hệ từ.

Sửa lại: Vì lỡ mất chuyến xe nên chị ấy đã đến muộn.

Ý kiến của bạn