Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm m để phương trình có nghiệm x = m.

Tìm m để phương trình có nghiệm x = m.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm m để phương trình có nghiệm x = m.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét x2 + 3mx + 5m + 1 = 0   (1)

Thay m vào (1) ta được: m2 + 3m + 5m + 1 = 0 ⇔ 4m2 + 5m + 1 = 0.

Giải ra ta được m = - 1; m =  . Thử lại ta được :

+ Với m = - 1 thì phương trình (1) có nghiệm x = -1;

+ Với m =  thì phương trình (1) có nghiệm x = .

Ý kiến của bạn