Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm m để SOAB = 2.

Tìm m để SOAB = 2.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm m để SOAB = 2.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Do phương trình (*) có ac = -1 < 0 nên có hai nghiệm trái dấu x1 < 0 < x2.

Giả sử A(x1; y1); B(x2; y2). Do A, B ∈ (P) nên y1 = x12; y2 = x22. Ta có :

OA =  =

OB =  =

Các đường thẳng OA, OB lần lượt có hệ số góc là k1 = = x1; k2 = x2.

Do k1.k2 = x1.x2 = - 1 nên OA ⊥ OB. Suy ra :

SOAB = OA.OB =

=   =

Vậy SOAB = 2 ⇔ m = ± 2√3.

Ý kiến của bạn