Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm một phân số tối giản biết rằng khi cộng mẫu số vào

Tìm một phân số tối giản biết rằng khi cộng mẫu số vào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm một phân số tối giản, biết rằng khi cộng mẫu số vào tử số và cộng mẫu số vào mẫu số của phân số ấy thì được một phân số mới lớn gấp (2) lần phân số ban đầu.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi phân số cần tìm là (dfrac{a}{b},)(left( {a,,,b in mathbb{Z};,,b ne 0} right)).


Áp dụng kiến thức hai phân số bằng nhau.

Giải chi tiết:

Gọi phân số cần tìm là (dfrac{a}{b},,left( {a,,,b in mathbb{Z};,,b ne 0} right))

Nếu cộng mẫu số vào tử số và cộng mẫu số vào mẫu số của phân số ấy thì ta được một phân số mới là  (dfrac{{a + b}}{{b + b}})

Khi đó , phân số mới lớn gấp (2) lần phân số ban đầu nên ta có :

(begin{array}{l}dfrac{{a + b}}{{b + b}} = 2.dfrac{a}{b}\dfrac{{a + b}}{{2b}} = dfrac{{2a}}{b}\dfrac{{a + b}}{{2b}} = dfrac{{4a}}{{2b}}\a + b = 4a\b = 3a\dfrac{a}{b} = dfrac{1}{3}end{array})

ƯCLN(left( {1;,,3} right) = 1) nên (dfrac{1}{3}) là phân số tối giản.

Vậy phân số cần tìm là (dfrac{1}{3}).

Chọn A.

Ý kiến của bạn