Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm một số có hai chữ số , biết tổng bình phương hai chữ số

Tìm một số có hai chữ số , biết tổng bình phương hai chữ số

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm một số có hai chữ số , biết tổng bình phương hai chữ số của nó bằng 25 còn tích hai chữ số đó bằng 12.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi số có hai chữ số cần tìm là  (a, b ∈N; 0 ≤a ≤ 9; 0 < b ≤ 9)

Vì tích hai chữ số bằng 12 nên ta có a.b = 12   (1)

Cũng theo đề ra ta có : a2 + b2 = 25 ⇔ (a + b)2 – 2ab = 25 ⇔ (a + b)2 – 2.12 = 25

⇔ (a + b)2 = 49 ⇔ a + b = 7    (2)

Từ (1) và (2) => a, b là nghiệm của phương trình x2 – 7x + 12 = 0 .

Giải ra ta được x1 = 4; x2 = 3.

Vậy a = 4; b = 3 hoặc a = 3, b = 4.

Vậy nên số cần tìm là 43 hoặc 34.

Ý kiến của bạn