Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm nghiệm phương trình 3^x - 1 = 9 1 2 3 4 Giải chi ti

Tìm nghiệm phương trình 3^x - 1 = 9 1 2 3 4 Giải chi ti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm nghiệm phương trình ({3^{x - 1}} = 9)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có:

({3^{x - 1}} = 9 Leftrightarrow {3^{x - 1}} = {3^2} Leftrightarrow x - 1 = 2 Leftrightarrow x = 3).

Chọn C.

Ý kiến của bạn