Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm số nguyên tố P để P + 4; P + 10 là các số nguyên tố.

Tìm số nguyên tố P để P + 4; P + 10 là các số nguyên tố.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm số nguyên tố P để P + 4; P + 10 là các số nguyên tố.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Biểu diễn P qua phép chia cho 3 ta có

+ Trường hợp 1: P = 3k (k ∈N)

Để P là số nguyên tố thì k = 1 => P = 3; P + 13 = 17; P + 10 = 13 đều là các số nguyên tố (nhận).

+ Trường hợp 2: P = 3k + 1 => P + 14 = 3k + 15 chia hết cho 3 nên P + 14 là hợp số (loại).

+ Trường hợp 3: P = 3k + 2 => P + 10 = 3k + 12 chia hết cho 3 nên P + 10 là hợp số (loại)

Vậy số nguyên tố cần tìm là P = 3.

Ý kiến của bạn