Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm số thực x thỏa mãn 5^x^2 - 2x lt 125 x lt  - 1 x lt

Tìm số thực x thỏa mãn 5^x^2 - 2x lt 125 x lt  - 1 x lt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm số thực (x) thỏa mãn ({5^{{x^2} - 2x}} < 125).


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Giải bất phương trình mũ: ({a^{fleft( x right)}} < {a^{gleft( x right)}} Leftrightarrow fleft( x right) < gleft( x right)).

Giải chi tiết:

Ta có:

(begin{array}{l},,,,,,{5^{{x^2} - 2x}} < 125 Leftrightarrow {5^{{x^2} - 2x}} < {5^3} Leftrightarrow {x^2} - 2x < 3\ Leftrightarrow {x^2} - 2x - 3 < 0 Leftrightarrow  - 1 < x < 3end{array})

Vậy ( - 1 < x < 3).

Chọn C.

Ý kiến của bạn