Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm tập xác định của hàm số y = dcot 2x cos 2x D = m

Tìm tập xác định của hàm số y = dcot 2x cos 2x D = m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm tập xác định của hàm số (y = dfrac{{cot left( {2x} right)}}{{cos left( {2x} right)}}).


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Hàm phân thức xác định khi và chỉ khi mẫu thức khác 0.


- Hàm (cot x) xác định khi và chỉ khi (sin x ne 0).

Giải chi tiết:

Hàm số (y = dfrac{{cot left( {2x} right)}}{{cos left( {2x} right)}}) xác định ( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}sin 2x ne 0\cos 2x ne 0end{array} right. Leftrightarrow sin 4x ne 0 Leftrightarrow 4x ne kpi  Leftrightarrow x ne dfrac{{kpi }}{4}).

Vậy TXĐ của hàm số là (D = mathbb{R}backslash left{ {dfrac{{kpi }}{4};,,k in mathbb{Z}} right}).

Ý kiến của bạn