Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm tọa độ trung điểm AB theo m.

Tìm tọa độ trung điểm AB theo m.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm tọa độ trung điểm AB theo m.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi xA; xB là hai nghiệm của phương trình (1)

Gọi I là trung điểm của AB thì xI = = =

Mà 2(m – 1)x1 + (m – 2)y1 = 2 (Vì I∈d)

⇔ 2( m – 1). + (m – 2)y1 = 2

⇔ y1 =

Tọa độ trung điểm I của AB là ( ; )

Ý kiến của bạn