Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm và ghi vào chỗ trống các từ ghépa Có tiếng “dũng đứ

Tìm và ghi vào chỗ trống các từ ghépa Có tiếng “dũng đứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm và ghi vào chỗ trống các từ ghép:

a. Có tiếng “dũng” đứng trước (M: dũng cảm)

b. Có tiếng “dũng” đứng sau (M: anh dũng)


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài MRVT Dũng cảm

Giải chi tiết:

a. Có tiếng “dũng” đứng trước: dũng khí, dũng mãnh, dũng sĩ, dũng tướng,…

b. Có tiếng “dũng” đứng sau: hùng dũng, kiêu dũng, trí dũng,…

Ý kiến của bạn