Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm x biết 68 = 15x x = 21 x = 12 x = 20 x = 10 Giải ch

Tìm x biết 68 = 15x x = 21 x = 12 x = 20 x = 10 Giải ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm (x) biết: (frac{6}{8} = frac{{15}}{x})


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Viết phân số (frac{6}{8}) thành phân số tử số là 15. Từ đó suy ra (x).

Giải chi tiết:

Vì (frac{6}{8} = frac{3}{4} = frac{{15}}{{20}}) nên (frac{{15}}{{20}} = frac{{15}}{x})

Vậy (x = 20.)

Chọn C. 

Ý kiến của bạn