Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tìm x biết: la)x + 17 =  - 33b)2 - (x - 5) = 5.2^3c)1009.x = ( - 1) + 2 + ( - 3) + 4 + ( - 5) + 6 +

Tìm x biết: la)x + 17 =  - 33b)2 - (x - 5) = 5.2^3c)1009.x = ( - 1) + 2 + ( - 3) + 4 + ( - 5) + 6 +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm (x) biết:

(begin{array}{l}a),,x + 17 = - 33b),,2 - (x - 5) = {5.2^3}c),,1009.x = ( - 1) + 2 + ( - 3) + 4 + ( - 5) + 6 + ... + ( - 2017) + 2018end{array})


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}a),,x + 17 =  - 33,,,,,,,,,,,x;;;;;;;; =  - 33 - 17,,,,,,,,,,;,x;;;;;;;; =  - 50,,,,,end{array})                                                         (begin{array}{l},b),,2 - (x - 5) = {5.2^3};;;,,2 - (x - 5) = 5.8;;;;2 - (x - 5) = 40;;;;;;;;;;x - 5 = 2 - 40;;;;;;;;;;x - 5 =  - 38;;;;;;;;;;x;;;;; =  - 38 + 5;;;;;;;;;;x;;;;; =  - 33end{array})

(c),,1009.x = ( - 1) + 2 + ( - 3) + 4 + ( - 5) + 6 + ... + ( - 2017) + 2018,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(*))
Dãy số tự nhiên liên tiếp (1,;,,2,;,,3,;,,4,;,,...,,;,,2017,;,,2018) có số số hạng là:  ((2018 - 1):1 + 1 = 2018) (số hạng)

Ta có:

(( - 1) + 2 + ( - 3) + 4 + ( - 5) + 6 + ... + ( - 2017) + 2018)

( = left[ {( - 1) + 2} right] + left[ {( - 3) + 4} right] + left[ {( - 5) + 6} right] + ... + left[ {( - 2017) + 2018} right])  (có (2018:2 = 1009) cặp)

( = 1 + 1 + 1 + ... + 1)           (có (1009) số (1) )

( = 1.1009 = 1009)

Thay vào ((*)) ta được

(begin{array}{l}1009.x = 1009;;;;;;;x = 1009:1009;;;;;;;x = 1end{array})

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn