Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm x biết x times 32 = 18 + 26 x = 175 x = 0375 x = 13

Tìm x biết x times 32 = 18 + 26 x = 175 x = 0375 x = 13

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm (x) biết: (x times 3,2 = 1,8 + 2,6)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng hai số thập phân ở vế phải rồi thực hiện tìm thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Giải chi tiết:

Ta có:

(begin{array}{l}x times 3,2 = 1,8 + 2,6\x times 3,2, = ,4,4\x,,,,,,,,,,,, = ,,4,4:3,2\x,,,,,,,,,,,, = ,1,375end{array})

Vậy (x = 1,375).

Chọn D. 

Ý kiến của bạn