Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm x in mathbbN là ước chung của 3624 và x 20 ước chu

Tìm x in mathbbN là ước chung của 3624 và x 20 ước chu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm (x in mathbb{N}) là ước chung của (36,,,24) và (x le 20.)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích các số (36,,,24) thành tích các thừa số nguyên tố.


Từ đó tìm (UCLNleft( {36;,,24} right) Rightarrow UCleft( {36;,,24} right).)


Chú ý điều kiện: (x le 20.)

Giải chi tiết:

Ta có: (36 = {2^2}{.3^2}) và (24 = {2^3}.3)

(begin{array}{l} Rightarrow UCLNleft( {36;,,24} right) = {2^2}.3 = 12\ Rightarrow x in UCleft( {12} right) = left{ {1;,,2;,,3;,,4;,,6;,,12} right}end{array})

Lại có: (x le 20) ( Rightarrow x in left{ {1;,,2;,,3;,,4;,,6;,,12} right}.)

Ý kiến của bạn