Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm x  với 2x - 1  = 2  - 1 x = 2 - 2       x = 2 x

Tìm x  với 2x - 1  = 2  - 1 x = 2 - 2       x = 2 x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm (x)  với (sqrt {2x - 1}  = sqrt 2  - 1)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Giải phương trình chứa căn bậc hai : (sqrt {fleft( x right)}  = a Leftrightarrow left{ begin{array}{l}a ge 0\fleft( x right) = {a^2}end{array} right..)

Giải chi tiết:

Điều kiện : (x ge dfrac{1}{2})

(begin{array}{l},,,,,,sqrt {2x - 1}  = sqrt 2  - 1\ Leftrightarrow 2x - 1 = {left( {sqrt 2  - 1} right)^2}\ Leftrightarrow 2x - 1 = 3 - 2sqrt 2 \ Leftrightarrow 2x = 4 - 2sqrt 2 \ Leftrightarrow x = 2 - sqrt 2 ,,,left( {tm} right).end{array})

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là (x = 2 - sqrt 2 )

Chọn A.

Ý kiến của bạn