Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm xy biết x5 = y3 và x + y = 16 x = 11y = 2 x = 1y =

Tìm xy biết x5 = y3 và x + y = 16 x = 11y = 2 x = 1y =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm (x,,y) biết: (frac{x}{5} = frac{y}{3}) và (x + y = 16).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Giải chi tiết:

Ta có: (frac{x}{5} = frac{y}{3}) và (x + y = 16).

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

Ta có:

(begin{array}{l}frac{x}{5} = frac{y}{3} = frac{{x + y}}{{5 + 3}} = frac{{16}}{8} = 2\ Rightarrow left{ begin{array}{l}x = 5.2 = 10\y = 3.2 = 6end{array} right.end{array})

Vậy (x = 10;,y = 6).

Chọn D

Ý kiến của bạn