Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tín ngưỡng chủ yếu của cư dân Văn Lang là

Tín ngưỡng chủ yếu của cư dân Văn Lang là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tín ngưỡng chủ yếu của cư dân Văn Lang là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tín ngưỡng chủ yếu của cư dân Văn Lang là thờ cúng các lực lượng tự nhiên (tín ngưỡng sùng báu tự nhiên) như núi, Mặt Trời, Mặt Trăng, đất, nước.

Chọn: C

Ý kiến của bạn