Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính A = [(2 +

Tính A = [(2 +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính A = [(2 + frac{3+sqrt{3}}{sqrt{3}+1})x(2 + frac{3-sqrt{3}}{1-sqrt{3}})] : (√5 – 2).


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A = √5 + 2.

 

Ý kiến của bạn