Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính bằng cách thuận tiện nhất 42rm + rm 48 rm times

Tính bằng cách thuận tiện nhất 42rm + rm 48 rm times

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính bằng cách thuận tiện nhất: (left( {42{rm{ }} + {rm{ }}48} right){rm{ }} times {rm{ }}6{rm{ }} + {rm{ }}6{rm{ }} times {rm{ }}9{rm{ }} + {rm{ }}6)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng trong ngoặc rồi sau đó nhóm thừa số chung để được một số nhân với một tổng, tổng đó tròn trăm, ta dễ dàng tính được kết quả của bài toán.

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}left( {42{rm{ }} + {rm{ }}48} right){rm{ }} times {rm{ }}6{rm{ }} + {rm{ }}6{rm{ }} times {rm{ }}9{rm{ }} + {rm{ }}6\ = ,,,,,90,,,,,,,,,,,,, times ,6,,,,, + ,,6 times 9,,,,,,,, + ,6, times 1\ = ,,,,,left( {90 + ,,9, + ,1} right),,, times ,,6\ = ,,,,,,,,,100,,,, times ,6\ = ,,,,,,,,,,600,,end{array})

Đáp số: 600.

Ý kiến của bạn