Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính C = d 5  - 3 5  + 3 + d 5  + 3 5  - 3 C =

Tính C = d 5  - 3 5  + 3 + d 5  + 3 5  - 3 C =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính (C = dfrac{{sqrt 5  - sqrt 3 }}{{sqrt 5  + sqrt 3 }} + dfrac{{sqrt 5  + sqrt 3 }}{{sqrt 5  - sqrt 3 }})


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quy đồng mẫu các phân thức rồi tính giá trị của biểu thức.

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}C = dfrac{{sqrt 5  - sqrt 3 }}{{sqrt 5  + sqrt 3 }} + dfrac{{sqrt 5  + sqrt 3 }}{{sqrt 5  - sqrt 3 }}\ = dfrac{{{{left( {sqrt 5  - sqrt 3 } right)}^2} + {{left( {sqrt 5  + sqrt 3 } right)}^2}}}{{left( {sqrt 5  + sqrt 3 } right)left( {sqrt 5  - sqrt 3 } right)}}\ = dfrac{{5 + 3 - 2sqrt {15}  + 5 + 3 + 2sqrt {15} }}{{5 - 3}}\ = dfrac{{16}}{2} = 8.end{array})

Chọn C.

Ý kiến của bạn