Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính chất cách mạng triệt để của phong trào cách mạng 1930 –

Tính chất cách mạng triệt để của phong trào cách mạng 1930 –

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính chất cách mạng triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931 được thể hiện như thế nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn