Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là Kh

Tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là Kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:


- Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn gọi là ảnh ảo.


- Độ lớn ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật..


- Đối xứng với vật qua gương phẳng (khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương).

Giải chi tiết:

Tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.

Chọn A.

Ý kiến của bạn